Böcker om byggnadshistoria

Att upptäcka ett landskap - Dalsland genom kulturhistorien

Här presenteras Dalslands allmogekultur och sätts in i sitt kulturhistoriska, sociala och ekonomiska sammanhang. Texten kompletteras med bilder på byggnader, dekorerade skåp, täljstensföremål och mycket annat. Av etnolog Christian Aarsrud.

Pris: 189 kr

Boken om Haddebo

En karolinergård har återuppstått. Den liknar inte bara sin föregångare utan är byggd på samma sätt. Gammalt timmer har använts. Det har knutats, drevats och dymlats. Tak, golv och paneler har handhyvlats och spikats med smidda spikar. Innerväggar har lerstrukits och limfärgats. Förstugan har illusionsmålats med marmorräcke och sköna utblickar. För en byggnadsvårdare är det en fröjd utan like att se det återuppståndna Haddebo. Det är också en stor glädje att få bekräftat att det går att bygga på traditionellt sätt och att det blir både vackrare, nyttigare och hållbarare. 

Pris: 320 kr

Framtiden vi byggde - nostalgi eller nutid?

Den här skriften handlar om bebyggelse från perioden cirka 1930 - 1980. Om hur den vårdas och kan användas som utgångspunkt för utveckling. Producerad av Västarvet inom ramen för projektet Moderna Västra Götaland.

Pris: 25 kr

Fritidshuset kulturarv och välfärdssymbol

I början av 1900-talet växte en längtan tilll naturen fram. Till den friska luften långt från staden och dess fabriker. Idén om den lilla stugan i skogsbrynet föddes, där man skulle leva ett aktivt liv i stärkande sol.  Numera bidrar fritidsbebyggelsen till historieskrivningen om välfärdssamhällets framväxt. I den här skriften kan du läsa om hur fritidshusen blivit en viktig del av det moderna kulturarvet och om vad som kan göras för att deras värden ska bestå.

Pris: 25 kr

Förläggargårdar

Boken berättar om husen de stora vävnadsförläggarna i Sjuhäradsbygden lät bygga under första hälften av 1800-talet. Som kapitalstarka storbönder kunde de importera bomull och lägga ut vävningen på traktens väverskor. För att manifestera sin storhet lät de bygga vackra salsbyggnader, som är ett karakteristiskt inslag i landskapet. Boken gör personliga porträtt av förläggarna och deras familjer, hur husen är byggda, hur textilierna såg ut och en och annan kuriositet. Ett sextiotal gårdar finns kvar i dag och dessa finns också representerade i slutet av boken.

Pris: 125 kr

Gårdar i Dalsland

Denna bok lyfter fram Dalslands rika bebyggelsehistoria. Den inledande delen ger en översikt över bondgårdsbyggandet från medeltid fram till idag. Därefter presenteras 27 gårdar som på olika sätt speglar jordbrukets variationsrika byggnadstradition i Dalsland. Skrift i serien Agrarhistoria i Västra Götaland.

Pris: 170 kr

Gårdar kring Göteborg

Lyfter fram bondgårdens bebyggelsehistoria och dess stora kulturvärde. 13 gårdar presenteras. Skrift i serien Agrarhistoria i Västra Götaland.

Pris: 100 kr

Hus, människor, minnen

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglar sig i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus – men också en rik industribebyggelse. I Hus, människor, minnen återfinns byggnadsminnen som Smögens lotsutkik i Sotenäs, Rydals fabriker i Mark, Mariestads teater och Feskekörka i Göteborg. Ett urval har gjorts bland drygt 250 byggnadsminnen i Västra Götalands län som skyddats för sitt kulturhistoriska värde. En bok på närmare 400 sidor med hus som väcker minnen. 

Pris: 325 kr

Kaminer och kokspisar från Ankarsrums bruk 1904 -1949

Sammanställning av kataloger från Ankarsrums bruk i faksimil. 

Pris: 180 kr

Kaptensgårdar

I den här boken berättas historien bakom kaptensgårdarna. Om sjökaptenerna och deras familjer och vad som hände efter det att segelfartygen konkurrerats ut av ångfartygen. Segelfartygens framgångsrika resor hör till det förgångna, men många kaptensgårdar finns kvar som ett minne och utgör nu ett kulturarv för oss att lära och njuta av. 

I norra Halland hade ortsbefolkningen sedan länge försörjt sig både som bonde och “seglare”. Onsala med omnejd bestod av sjöduktigt folk. Periodvis under 1600-1800-talen var det mer lönande att försörja sig av havet. Det berodde på tillgång av sill, myndigheters beslut och en efterfråga på lyxvaror. En resa till Kina tog två år att genomföra och var riskfylld. För sina förtjänster köpte de framgångsrika redarna fler fartygsandelar. Men de satsade också sina tillgångar på större hus med mer komfort. De var ortens övreståndshem. Först i modern tid kallas husen kaptensgårdar. De flesta av dem är privatägda. Av Eva Schiller och Maria Zeilon.

Pris: 125kr

Kulturhistorisk byggnadsinventering Dals-Ed

Här kan du läsa om allt från medeltida kyrkor till boningshus i olika former. Om sommarstugor, kvarnar, skolbyggnader med mera. Sammanställningen är gjord i syfte att sprida kunskap om lokala byggnadstraditioner och för att väcka intresse för ett fortsatt bevarande av det gemensamma kulturarvet. Tryckt 2013.

Pris: 150 kr

Kulturhistorisk inventering Vårgårda

Här kan du läsa om allt från medeltida kyrkor till boningshus i olika former från 1800- och 1900-talet, om sommarstugor, kvarnar, skolbyggnader mm. Sammanställningen är gjord för att sprida kunskap om lokala byggnadstraditioner och för att väcka intresse för ett fortsatt bevarande av det gemensamma kulturarvet. Den kommer också att användas som kunskapsbank och underlag i kommunens plan- och bygglovsarbete.

Pris:150 kr

Lusthus och orangerier

De är så sympatiskt vackra, de gamla orangerierna och lusthusen. Idag står några av dessa märkliga byggnader kvar, skira minnen efter en försvunnen trädgårdsepok som blomstrade kring herrgårdar och slott. Stilmässigt och funktionellt ingår sådana byggnader ofta i 1700-talets och det tidiga 1800-talets finare trädgårdar och parker. Ett tilltagande intresse för äldre trädgårdar, gör att många av dessa byggnader genomgått välförtjänta renoveringar. Boken är en vacker dokumentär bildberättelse som beskriver trädgårdshusens funktion och arkitektur, mest äldre men även nybyggda. Författaren har gjort en lustfylld resa genom landet. Målet var att finna återstående lusthus, orangerier och andra småbyggnader. Av Hans Mårtensson.

Pris: 250 kr

Missionshus och missionskyrkor inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götalands Län.

I samband med väckelserörelsens framgångar på 1800- och 1900-talen byggdes många missionshus och missionskyrkor runt om i vårt län. De kom att utgöra ett påtagligt inslag i landskapet både på landsbygden och i städerna. Byggnaderna utgör ett värdefullt kulturarv, som dock på många håll försvunnit genom rivning eller förändrats genom ovarsamma ombyggnader. Styrelsen för Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland beslöt därför 1997 att ge Stig Florén i uppdrag att inventera och dokumentera samfundets alla missionshus, missionskyrkor och fritidsgårdar i distriktet. Inventering och dokumentation utförd 1996-2013 av sammanlagt 627 byggnader. 

Pris: 150 kr

Moderna monument - Från vardagligt till storslaget

I boken Moderna Monument – från vardagligt till storslaget fångas några av länets bästa exempel på både den storslagna bebyggelsen och den mer vardagliga. Byggnader och miljöer som tillsammans berättar om det moderna Västra Götaland från perioden 1930-80. 112 sidor.

Pris: 95kr

Trähus

Om allt man behöver veta om trähus, både ur ett kulturhistoriskt och ett praktiskt perspektiv. Det svenska trähusets utveckling och olika stilar sätts i ett sammanhang och man får både filosofin kring och verktygen för att vårda sitt hus på ett hållbart sätt. Nu innehåller Trähus också ett nytt kapitel om bruk och återbruk samt mindre revideringar. Innehållet och tonen är klart byggnadsvårdande men ändå tillåtande: låt bästa material och teknik vinna! Av Andreas af Malmborg, 2002. Nyutgåva.

Pris: 245 kr